Website được tài trợ bởi cựu học sinh K1 và Ông Nguyễn Minh Sơn.